کودکان

مخاطب این برنامه ،دانش آموزان 9تا 12 سال هستند. در این گروه سنی با توجه به تکمیل مهارتهای پایه زبان مادری همه مهارتهای چهارگانه زبان انگلیسی در چهارده سطح برنامه ریزی و آموزش داده می شود. شرکت کنندگان در این دوره بر اساس مفاهیم جذاب و متناسب با شرایط سنی خود آموزش می بینند و بخش زیادی از برنامه آموزشی آنان مبتنی بر استفاده از نرم افزارها و وسایل کمک آموزشی می باشد.